Waltz
Nr. A G K L M N O R S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
192) Andrey Yushev / Elena Yusheva 4 2 3 3 5 5 3 3 3 6 3 3
194) Holger Staub / Birgit Staub 5 4 5 4 6 6 5 6 5 6 (28) 5 5
196) Kulno Kabral / Monika Kabral 3 5 6 6 3 4 4 5 4 5 4 4
198) Mikhail Syrytski / Sviatlana Syrytskaya 6 6 4 5 4 3 6 4 6 5 (20) 6 6
199) Oleg Sadyrev / Tatyana Krylova 2 3 2 1 2 2 2 1 1 8 2 2
200) Tiit Hindpere / Ene Hindpere 1 1 1 2 1 1 1 2 2 6 1 1
Tango
Nr. A G K L M N O R S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
192) Andrey Yushev / Elena Yusheva 4 2 2 2 3 5 3 3 3 7 3 6
194) Holger Staub / Birgit Staub 5 4 6 4 6 6 5 6 6 9 6 11
196) Kulno Kabral / Monika Kabral 3 5 4 5 5 3 4 4 4 6 4 8
198) Mikhail Syrytski / Sviatlana Syrytskaya 6 6 5 6 4 4 6 5 5 5 5 11
199) Oleg Sadyrev / Tatyana Krylova 2 3 3 1 1 2 2 1 1 7 2 4
200) Tiit Hindpere / Ene Hindpere 1 1 1 3 2 1 1 2 2 5 1 2
Viennese Waltz
Nr. A G K L M N O R S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
192) Andrey Yushev / Elena Yusheva 4 3 3 2 5 5 3 4 3 5 3 9
194) Holger Staub / Birgit Staub 6 5 5 4 6 6 6 6 5 9 6 17
196) Kulno Kabral / Monika Kabral 3 4 6 6 4 3 4 5 4 6 4 12
198) Mikhail Syrytski / Sviatlana Syrytskaya 5 6 4 5 3 4 5 3 6 7 5 16
199) Oleg Sadyrev / Tatyana Krylova 2 2 2 1 1 2 2 1 1 9 2 6
200) Tiit Hindpere / Ene Hindpere 1 1 1 3 2 1 1 2 2 5 1 3
Slow Foxtrot
Nr. A G K L M N O R S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
192) Andrey Yushev / Elena Yusheva 4 2 3 2 5 5 3 4 3 5 3 12
194) Holger Staub / Birgit Staub 5 3 6 5 6 6 6 6 6 9 6 23
196) Kulno Kabral / Monika Kabral 3 4 5 6 4 4 4 5 4 6 (23) 4 16
198) Mikhail Syrytski / Sviatlana Syrytskaya 6 6 4 3 3 3 5 3 5 5 (16) 5 21
199) Oleg Sadyrev / Tatyana Krylova 2 1 2 1 2 2 1 1 2 9 2 8
200) Tiit Hindpere / Ene Hindpere 1 5 1 4 1 1 2 2 1 5 1 4
Quickstep
Nr. A G K L M N O R S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
192) Andrey Yushev / Elena Yusheva 4 2 3 3 3 5 4 3 3 6 3 15
194) Holger Staub / Birgit Staub 6 4 6 5 6 6 6 6 6 9 6 29
196) Kulno Kabral / Monika Kabral 3 5 5 4 5 3 3 5 4 5 4 20
198) Mikhail Syrytski / Sviatlana Syrytskaya 5 6 4 6 4 4 5 4 5 7 5 26
199) Oleg Sadyrev / Tatyana Krylova 2 3 2 1 2 2 2 1 1 8 2 10
200) Tiit Hindpere / Ene Hindpere 1 1 1 2 1 1 1 2 2 6 1 5