Nizhniy Novgorod Open

13. november 2017

Nizhniy Novgorod Open võistlusel saavutasid standard tantsudes Artem Donskoy – Uljana Redchits 3. koha ning Ladina-Ameerika tantsudes 7. koha.