WDSF Open Senior IV Standard

23.04.2016

WDSF Open Senior III Standard

23.04.2016

WDSF Open Senior II Standard

23.04.2016

WDSF Open Senior II Latin

23.04.2016

WDSF Open Senior I Standard

23.04.2016

WDSF Open Senior I Latin

23.04.2016

Rumba Cup

23.04.2016

Sen 3+4 Open LA

23.04.2016

Sen 2+3 E ST

23.04.2016

Sen 2+3 E LA

23.04.2016

Sen 2+3 D ST

23.04.2016

Sen 2+3 D LA

23.04.2016

Sen 1+2 C ST

23.04.2016

Sen 1+2 C LA

23.04.2016

Beginners(Adult+Sen)

23.04.2016

Adult+Sen 1 E LA

23.04.2016

Adult+Sen 1 E ST

23.04.2016

Adult+Sen 1 D ST

23.04.2016

Adult+Sen 1 D LA

23.04.2016