Hea uudis Hea Tava kehtivusest ETSL-s

Eesti Tantsuspordi Liidu juhatuse ametlik seisukoht Harju Maakohtu kohtu otsuse kohta 30.03.2020 (MTÜ Tantsuklubi Tango, MTÜ Esperanza hagi MTÜ Eesti Tantsuspordi Liit vastu 19.06.2018 üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamiseks):

  1. Kohus pole asja arutamise käigus arutanud ETSL Hea Tava juhendit ja selle sisu, ei vaidlustanud selle olemust. See pole olnud arutamise esemeks ehk sisuks. Seetõttu toonitab ETSL juhatus, et Hea Tava juhendis sisalduv ei ole mingilgi määral vastuolus ETSL põhikirja ega seadustegaHea Tava seega kehtib jätkuvalt ilma mingite muudatusteta ja sellest peavad juhinduma kõik liidu liikmed.
  2. Kohus analüüsis ja vaagis vaid vaidluse lahendamise vormi ehk 19.06.2018 üldkoosoleku kokkukutsumise ja päevakorra muutmist. Kohus luges selle seadusega vastuolus olevaks, kuna liikme mittetulundusühingust väljaarvamise küsimus peab olema varasemalt ette teatud ja selle küsimuse osapooltele peab olema antud mõistlik aeg oma seisukohtade ettevalmistamiseks. Toonane juhatus aga seda ei teinud ja etteteatud päevakorra punktile, milleks oli “ETSL-i liikmelisusest ja heast tavast” lisati alles koosolekul konkreetsete liikmete välja arvamise küsimus. Selline välja arvamine oli kohtu otsuse kohaselt tühine. 
  3. Kohus pidas hagejate väidetavaid ja ETSL-ilt välja nõutavaid kohtukulusid ebamõistlikult suureks ja mittevajalikeks, mistõttu ta vähendas ETSL-it poolt nende eest tasumist kaks korda.
  4. Tänane ETSL-i juhatus ei pea vajalikuks ega mõistlikuks endise juhatuse ekslikust käitumisest tulenevat kohtuotsust edasi kaevata, kuna ETSLi Hea Tava juhendit ei ole  vaja muuta ning seaduse vastu eksinud  juhatus on oma tegevuse lõpetanud. Samuti on Hea Tava juhendi vastu eksinud liikmed ka oma eksitavad ja halvustavad postitused sotsiaalmeediast eemaldanud. 
  5. Juhatus peab oma esmaseks eesmärgis taastada liidus täielik töörahu, mis kindlasti endise juhatuse otsuste edasikaebamise puhul ei taastuks. Juhatus kutsub kõiki liidu liikmeid rahumeelsele teineteisest lugupidavale koostööle. Lahendagem tulevikus kõik omavahelised arusaamatused lähtuvalt kogukondlikust teineteisemõistmisest ja kehtivast Hea Tava juhendist.

Lugupidamisega

Teie juhatus