HEAD TANTSUSPORDI LIIKMESKLUBID, TOETAJAD, LAPSEVANEMAD JA SÕBRAD!

21. juuni 2018

ETSLi üldkoosolek otsustas  arvata välja ETSLi liikmete seast TK Tango ja TK Esperanza. See kahetsusväärne juhtum lähtub rikkumistest  Eesti Tantsuspordi Liidu  Hea Tava dokumendi vastu.

ETSLi liikmete üldkoosolek võttis 2016. aastal vastu ETSLi Hea Tava. See on täitmiseks kohustuslik regulatsioon kõikidele sellega seotud isikutele:
treeneritele, õpetajatele, sportlastele/tantsijatele ja nende esindajatele, sugulastele ning sõpradele (edaspidi Seotud isikud).
Analoogne liikmete vaheline kohustuslik käitumisjuhend kehtib mitmes teiseski ühiskondlikus organisatsioonis, muuhulgas ka Eesti Advokatuuris Eetikakoodeksi nime all.

ETSLi liikmed võtsid selle vastu ühehäälselt – kõik koosolekul toona osalenud klubide esindajad olid selle poolt. Teiste seas osalesid selle vastuvõtmisel ka TK Tango esindaja ja TK Esperanza esindaja. Esindajad vastavalt V. Ratas ja S. Jushkov.

Muu hulgas sätestab see dokument oma eesmärgiks on tagada MTÜ Eesti Tantsuspordi Liit (edaspidi ETSL) soodsa kuvandi kinnistamine ETSL olulistes sihtrühmades ning ühiskonnas laiemalt. Lisaks tuleb kõikidel seotud isikutel muu hulgas aktsepteerida, et nad on pidevalt avaliku tähelepanu all ja seetõttu hoiduvad hinnangute andmisest teiste
tantsuspordiga seotud isikute tegevusele või professionaalsusele.

Teiste tantsuspordiga seotud isikute pädevuse võib kahtluse alla seada ainult argumenteeritud tõestuse põhjal, esitades vastava avalduse juhatusele hinnangu andmiseks.

Kogu Hea Tava juhend on leitav ETSLi koduleheküljel.

ETSLi 21 liikme arvates on TK Tango esindaja V. Ratas ja 22 liikme arvates TK Esperanza esindaja S. Jushkov eiranud Hea Tava juhendis sätestatud põhimõtteid oluliselt.

  1. juunil toimunud ETSLi liikmete üldkoosolekul otsustasid ETSLi liikmed häältega 21 poolt ja 4 vastu, et TK Tango esindaja V. Ratas ja häältega 22 poolt ja 3 vastu, et TK Esperanza esindaja S. Jushkov, on rikkunud ETSLi Hea Tava juhendis, muuhulgas ka nende endi poolt kokku lepitud, põhimõtteid ja kahjustasid seega ETSLi mainet oluliselt.ETSLi Hea Tava rikkumine on ETSLi liikmete omavahelise leppe järgi ka ETSLi põhikirja rikkumine.

ETSLi liikmete üldkoosolek otsustas häältega 22 poolt ja 3 vastu arvata välja ETSLi liikmete hulgast MTÜ Tantsuklubi Esperanza ja häältega 21 poolt ja 4 vastu MTÜ Tantsukool Tango.

ETSLi juhatus on kohustatud täitma üldkoosoleku otsuseid. Saades aru, et nende klubide taga on tantsuspordiga tegelevad sportlased ning olukord nende jaoks on keeruline, otsustas juhatus mitte keelata ühelgi TK Tango või TK Esperanza registrikandega sportlasel osaleda WDSFi või ETSLi võistlusel, kuni lahenduse leidmiseni, millise klubi alt nad tulevikus võisteda soovivad.

ETSLi juhatus teeb omalt poolt kõik, et ebameeldiv otsus, mille üldkoosolek pidi  langetama, ei riivaks kuidagi sportlaste õigust treenida ja võistelda ega tooks kaasa ettearvamatuid kulutusi.

 

 

Juhatuse nimel

 

Õnnela Raudsepp

peasekretär

Eesti Tantsuspordi Liit

372 582 744 77

http://dancesport.ee/